Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

20. november 2015

Informácie budú sprístupnené občanom obce Rakúsy, ktorí o to prejavia záujem bezplatne.