Oznam o jarnom vypaľovaní porastov

Vážení občania, viackrát do roka sa niektorí vlaastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu. Na jar je to suchá tráva či kroviny a na jeseň popadané lístie alebo drevo zo stromov, ktoré často spaľujú neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom. Tento spôsob, ako sa zbaviť odpadu, škodí nielen okolitému prostrediu, ale pomalým spôsobom poškodzuje zdravie a v mnohých prípadoch sa končí zásahom hasičov.

V období sucha je veľmi dôležité dbať na dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi a to predovšetkým nevypaľovať suché porasty a nezakladať oheň na miestach, kde by sa mohol šíriť. Vypaľovanie trávy, porastov bylín a kríkov ako aj spaľovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a domácnosti je zakázané! V prípade porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisov o ochrane pred požiarmi môže príslušný správny orgán uložiť pokarhanie alebo pokutu fyzickej osobe, teda občanovi - do výšky 331 €, právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi do výšky 16 596 €. 

Obec má taktiež svoju dôležitú úlohu a to, že vykonáva preventívne protipožiarne kontroly u vlastníkov a užívateľov lesných pozemkov ako aj u občanov svojej obce. Tieto kontroly sa vykonávajú prostredníctvom kontrolných skupín, ktoré určí obec. 

Na záver si zhrňme povinnosti vyplývajúce pre občana:

  • občan je povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • občan nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!