Oznam o výberovom konaní na pozíciu Terénny pracovník

Obec Rakúsy vyhlasuje výberové konanie v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a a terénna práca v obciach s prítomnosťou  MRK. 


Výberové konanie na jedno pracovné miesto - Terénny pracovník  sa uskutoční dňa 18. augusta 2017 o 8.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu v budove Hasičskej zbrojnice č. 34 Rakúsy.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14. augusta 2017 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Žiadosť sa zasiela v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie NP TSP a TP - NEOTVÁRAŤ".

Dôležité!!!

Informácie o požadovaných dokladoch, kvalifikačných predpokladoch, výberových kritériách a popisu obsadzovanej pozícií nájdete v prílohe: Oznam o VK TP 2017.

 

K stiahnutiu

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!