Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Okresný úrad Kežmarok - Odbor starostlivosti o životné prostredie vydalo Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby piesku, štrku alebo iných nevyhradených nerastov podľa § 23 ods. 1, písm. d) vodného zákona. 

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 19. 09. 2017 o 10.00 hod. so stretnutím prizvaných v budove obecného úradu obce Rakúsy. 

K stiahnutiu

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!