Plán udržateľnosti mobility Prešovského samosprávneho kraja

 

Stanoviská verejnosti k Správe o hodnotení  strategického dokumentu „Plán  udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Prešov

Odbor starostlivosti o životného prostredia

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Nám. mieru 3

080 01 Prešov

 

Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja

 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky  - 051/708 2219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!