Rozhodnutie o umiestnení stavby

Obec Slovenská Ves, stavebný úrad príslušný podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov prerokovala návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Na základe tohto vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby - "Rozšírenie vodovodu v obci Rakúsy - Juh", líniová stavba, k. ú. Rakúsy. 

 

K stiahnutiu

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!