Rozhodnutie o využívaní územia

Obec Rakúsy, stavebný úrad príslušný podľa § 33 a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydáva rozhodnutie o využívaní územia pre povrchovú ťažbu štrkopieskov na pozemku parc. č. KN-C 1054/264 v zmysle geometrického plánu č. 14280922-031/2016, kat. územie Rakúsy. 

Oznámenie je v súlade s § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15-tich dní.  

K stiahnutiu

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!