Rozhodnutie o zmene využívania územia

Obec Rakúsy, stavebný úrad príslušný podľa § 33 a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku prerokovala návrh v územnom konaní, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a na základe toho vydáva rozhodnotie o zmene využívania územia pre povrchovú ťažbu štrkopieskov, na pozemku parc. č. KN-C 1054/264.

Oznámenie je v súlade s § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15-tich dní. 

 

K stiahnutiu

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!