VZN PSK č.67/2018

VZN PSK č..67/2018 ktorým sa mení a dopľňa VZN PSK č.20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č.44/2014, VZN PSK č.50/2015 a VZN PSK č.63/2018.

K stiahnutiu

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!