Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Obec Rakúsy zverejňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien zámer prevodu svojho majetku, ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa:

K stiahnutiu

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!