Občan

Daňové úľavy

 Z dôvodu správneho výpočtu miestnych poplatkov na rok 2017 v súlade so VZN č. 5/2012 v znení dodatkov č. 1a 2 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vás upozorňujeme na povinnosť preukázať skutočnosti umožňujúce uplatniť si daňové úľavy do 31.1.2017.

Jedná sa o predloženie týchto potvrdení:

- u študentov bývajúcich na internáte – potvrdenie o návšteve školy na školský rok 2016/2017 alebo potvrdenie študentského domova o ubytovaní

- u občanov pracujúcich v zahraničí – kópiu pracovnej zmluvy, z ktorej vyplýva počet dní pobytu v zahraničí

- u občanov žijúcich v zahraničí – povolenie na   pobyt, z ktorého vyplýva počet dní pobytu  v zahraničí

- u chorých a bezvládnych občanov umiestnených dlhodobo v zdravotníckom zariadení alebo zariadení sociálnych služieb – potvrdenie tohto zariadenia o dĺžke pobytu

- u držiteľov preukazu ŤZP alebo ŤZPS – predložiť tento preukaz na prekopírovanie do daňových podkladov

- u poberateľov dávky v hmotnej núdzi – aktuálne rozhodnutie ÚPSVaR  o priznaní tejto dávky

Občan si môže nárok na zníženie miestnych poplatkov uplatníť len v prípade, že nie je dlžníkom obce a odovzdal za rok 2016 najmenej 10 kg triedeného odpadu. V prípade nároku na viaceré úľavy sa uplatňuje vždy iba jedna, a to najvyššia možná úľava.

Uvedené doklady  je nutné doniesť na obecný úrad do podateľne pani Jendrušákovej, alebo zaslať emailom na adresu obce  register@rakusy.sk najneskôr do  31.1.2017.

Po tomto termíne už nebudú akceptované z dôvodu začatia procesu výpočtu daňovej povinnosti na  rok 2017.                                                                        

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!