Komisie

Komisie OZ na volebné obdobie 2019-2022

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

Obecné zastupiteľstvo obce Rakúsy zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy tieto stále komisie:

  • Komisia stavebná, bytová a sociálna
  • Komisia na ochranu verejného poriadku
  • Komisia na ochranu životného prostredia
  • Komisia pre školstvo a kultúru
  • Komisia pre šport, telesnú kultúru a prácu s mládežou
  • Komisia finančná
  • Komisia na ochranu verejného záujmu
     

Členovia komisíí

1. Komisia stavebná, bytová a sociálna

Predseda: Ján Vida

Členovia: Ondrej Tomas ml., Miroslav Bíly

2. Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda: Ing. Michal Berežný

Členovia: Sebastián Juraško, Adrián Vojtaššák, Adam Malina

3. Komisia na ochranu životného prostredia

Predsedníčka: Peter Gábor

Členovia: Miroslav Bíly

4. Komisia pre školstvo a kultúru

Predseda: Bc. Jozef Pitoňák

Členovia: Dávid Bjalončík, Pavla Regitková, Damián Pružinský, Iveta Malinová

5. Komisia šport, telesnú kultúru a prácu s mládežou

Predseda: Mgr. Slávka Birošíková

Členovia: Ing. Lívia Kredatusová, Anton Vdovjak ml., Ján Vida st.

6. Komisia finančná

Predseda: Ing. Jaroslav Mačičák

Členovia: Milada Vdovjaková

7. Komisia na ochranu verejného záujmu

Predsedníčka: Pavol Bjalončík

Členovia:  Janka Blaščaková, Cyril Václav, Jozef Pitoňák

 

Stanovy, činnosť a rokovací poriadok obecných komisií

Komisie vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce. 

Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí, alebo obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  

 

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!