Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Názov: Obec Rakúsy

Sídlo prevádzkovateľa: Rakúsy 35, 059 76 Rakúsy

E-mail: obec@rakusy.sk

Telefón: +421 52 452 67 28

 

Sprístupnenie informácií dotknutým osobám V zmysle čl. 13 a čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na webovom sídle nasledovné informácie:

Zodpovedná osoba

Mgr. Jozef Jendrichovský

Email: info@zodpovednaosoba.eu 

Telefón:  +421 911 794 174

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Telefón: +421 2 323 132 14

Telefonické konzultácie: +421 2 323 132 20

Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov je úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, ktorý určujú konkrétne ustanovenia zákonov, na základe ktorých prevádzkovateľ osobné údaje spracúva alebo je účel určený v súhlase so spracovaním osobných údajov.

Informovanie dotknutých osôb:
Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa v informačných systémoch podľa účelu

 

ZOZNAM SNÍMACÍCH ZARIADENÍ

KAMEROVÉHO SYSTÉMU

 

OBEC:

 1. Kamera – Stĺp verejného osvetlenia pri autobusovej zastávke  smer Kežmarok(sníma miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo pri autobusovej zastávke)
 2. Kamera – Stĺp verejného osvetlenia pri autobusovej zastávke smer hlavná križovatka(sníma miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo pri autobusovej zastávke)
 3. Kamera – Stĺp verejného osvetlenia smer Rakúsy-osada (sníma miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo pri hlavnej ceste smerom na osadu)
 4. Kamera – Stĺp verejného osvetlenia oproti veľkokapacitnému kontajneru (sníma priestor okolo veľkokapacitného kontajnera)
 5. Kamera – Stĺp verejného osvetlenia na cintoríne 1  (sníma priestor cintorína )
 6. Kamera – Stĺp verejného osvetlenia na cintoríne 2 (sníma priestor cintorína)
 7. Kamera - Stĺp elektrického vedenia oproti OcÚ(sníma priestranstvo pred budovou Obecného úradu Rakúsy)
 8. Kamera - Stĺp elektrického vedenia oproti OcÚ(sníma priestranstvo pred budovou Obecného úradu Rakúsy a parkovisko pred ZUŠ)
 9. Kamera - Stĺp elektrického osvetlenia nad OcÚ (sníma priestranstvo vyššie od budovy Obecného úradu Rakúsy smerom na križovatku)
 10. Kamera - Stĺp elektrického osvetlenia pri MŠ Rakúsy 55(sníma priestranstvo pri MŠ smerom dole na križovatku)
 11. Kamera - Stĺp elektrického osvetlenia na hornej križovatke 1(sníma priestranstvo križovatky na hornom konci obce)
 12. Kamera - Stĺp elektrického osvetlenia na hornej križovatke 2(sníma priestranstvo
 13. Kamera - Stĺp elektrického osvetlenia pri ZŠ(sníma priestranstvo cesty pred ZŠ)
 14. Kamera - Stĺp elektrického osvetlenia zadnej cesty na dolnom konci(sníma priestranstvo obce na dolnom konci)
 15. Kamera - Stĺp elektrického osvetlenia pri Detskom ihrisku(sníma priestranstvo detského ihriska) 
 16. Kamera - Stĺp elektrického osvetlenia pri futbalovom ihrisku(sníma priestranstvo obce a futbalové ihrisko)
 17. Kamera – Oplotenie multifunkčného ihriska smer cyklochodník(sníma priestor prístupu k protipožiarnej nádrži a prístupovej cesty na cyklochodník

 

                                        OSADA:

 

 1. Kamera – Budova ZŠ 1(sníma priestranstvo parkoviska a cesty pri ZŠ)
 2. Kamera – Budova ZŠ 2(sníma priestranstvo parkoviska a cesty pri ZŠ)
 3. Kamera – CVČ(sníma priestranstvo pred CVČ Rakúsy-osada
 4. Kamera – Stĺp elektrického vedenia pri výtokovom stojane (sníma priestor okolo výtokového stajana na vodu a križovatku)
 5. Kamera – Budova Domu smútku pri cintoríne v osade 1  (sníma priestranstvo cintorína)
 6. Kamera – Budova Domu smútku pri cintoríne v osade 2 (sníma priestranstvo cintorína)
 7. Kamera – Budova Domu smútku pri cintoríne v osade 3(sníma priestranstvo cintorína)

 

 

 

Informácie pre dotknutú osobu

Kamerový systém

 

Informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

 1. Názov informačného systému:

Kamerový systém

 2. Kategória dotknutých osôb:

Osoby vstupujúce do monitorovaného verejného priestoru

 3.  Účel spracúvania osobných údajov:

Zabezpečovací kamerový systém v určených lokalitách slúžiaci na monitorovanie vymedzeného priestoru za účelom bezpečnosti a ochrany majetku.

 4.  Právny základ spracúvania osobných údajov:

     Verejný záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. Hlavným verejným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb.

 

 5.  Príjemcovia:

Polícia alebo orgány činné v trestnom konaní.

 6.  Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

Nevykonáva sa.

 7. Doba uchovávania osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.

  

Obrazový a zvukový záznam z kamerového systému sa zaznamenáva na pamäťové úložisko na dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracúvania osobných údajov. Doba uchovávania záznamu je 15 dní. Záznam môže byť uchovávaný aj po dobu dlhšiu ako 15 dní, a to v odôvodnených prípadoch v súlade s účelom spracúvania osobných údajov, predovšetkým v prípadoch vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti.

 8. Informácie o právach dotknutej osoby:

8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

8.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v § 27 zákona.

8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.

8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

 9.  Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:

Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže uskutočniť.

10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a ods. 4 zákona:

Nevykonáva sa.

 

 

Práva dotknutej osoby

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:

a)     meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa,

b)    označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo,

c)     predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili,

d)     dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,

e)    kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.

Vzor návrhu na začatie konania na stránke úradu

Informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania

Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a  informácie o

a)  účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,

b)  kategórii spracúvaných osobných údajov,

c)  príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,

d)  dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f)   kontaktných údajoch úradu,

g)  práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

h)  zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

Fyzická osoba má právo na prístup k údajom, ktoré boli o nej získané, a toto právo aj jednoducho uplatňovať, aby si bola vedomá zákonnosti spracúvania a mohla si ju overiť. Každá dotknutá osoba by preto mala mať právo vedieť a byť informovaná najmä o účeloch spracúvania údajov, kategóriách dotknutých osobných údajov a o dobe, počas ktorej sa budú údaje spracúvať, ako aj o príjemcoch osobných údajov atď. Na dodržanie tohto práva je dostatočné, aby mala dotknutá osoba k dispozícii úplné zhrnutie uvedených údajov v zrozumiteľnej forme, to znamená vo forme, ktorá umožňuje, aby bola dotknutá osoba informovaná o uvedených údajoch, aby si mohla uplatniť práva, ktoré jej tento zákon priznáva.

Príslušný orgán môže úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k ich osobným údajom, a to v takom rozsahu a na tak dlho, ako je toto opatrenie s náležitým zreteľom na práva a oprávnené záujmy dotknutej fyzickej osoby v demokratickej spoločnosti nevyhnutné a primerané, aby sa zabránilo mareniu úradného alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania alebo konania, aby sa zabránilo ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania, aby sa tak ochránila verejná bezpečnosť alebo národná bezpečnosť, alebo aby sa ochránili práva a slobody iných. Príslušný orgán by mal prostredníctvom konkrétneho a individuálneho preskúmania každého prípadu posúdiť, či by sa právo na prístup malo čiastočne alebo úplne obmedziť.

Akékoľvek obmedzenie prístupu by malo byť dotknutej osobe v zásade oznámené písomne a malo by zahŕňať skutkové alebo právne dôvody, na ktorých je toto rozhodnutie založené.

Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na ich vymazanie, ak je spracúvanie takýchto údajov v rozpore so zákonom. Právom na opravu by však nemal byť napríklad dotknutý obsah svedeckej výpovede.

Fyzická osoba má právo na obmedzenie spracúvania, ak napadne správnosť osobných údajov a nemožno určiť ich správnosť či nesprávnosť, alebo keď je potrebné osobné údaje uchovať na účely dokazovania. Namiesto vymazania osobných údajov by sa spracúvanie malo obmedziť najmä vtedy, keď sa v osobitnom prípade možno odôvodnene domnievať, že vymazanie by mohlo ovplyvniť oprávnené záujmy dotknutej osoby. V takomto prípade by sa obmedzené údaje mali spracúvať len na účely, ktoré zabránili ich vymazaniu. Metódy na obmedzenie spracúvania osobných údajov by okrem iného mohli zahŕňať presunutie vybraných údajov do iného systému spracúvania, napríklad na účely archivácie, alebo zamedzenie prístupu k nim. V automatizovaných informačných systémoch by sa obmedzenie spracúvania malo v zásade zabezpečiť technickými prostriedkami. Skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je obmedzené, by sa v systéme mala vyznačiť tak, aby bolo jednoznačné, že spracúvanie osobných údajov je obmedzené. Takáto oprava alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania by sa mali oznámiť príjemcom, ktorým sa údaje poskytli, a príslušným orgánom, od ktorých nesprávne údaje pochádzajú. Príslušné orgány by takisto mali upustiť od ďalšieho šírenia takýchto údajov.

Na žiadosť dotknutej osoby je príslušný orgán povinný poskytnúť v osobitných prípadoch dotknutej osobe informácie o

a) právnom základe spracúvania osobných údajov,

b) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

c) kategóriách príjemcov osobných údajov, a to aj v tretej krajine a medzinárodnej organizácii,

d) o iných skutočnostiach, najmä ak sa osobné údaje získali bez vedomia dotknutej osoby.

Kontakt

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

App storeGoogle play

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Rakúsy 35
059 76 Rakúsy

Tel: +421/52 452 67 28

 

Predpoveď počasia

dnes, pondelok 20. 5. 2024
mierny dážď 19 °C 9 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 20/11 °C
streda 22. 5. slabý dážď 18/12 °C
štvrtok 23. 5. mierny dážď 16/12 °C