Občan

Občan ZŤP

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím

Kedy sa považujem za ŤZP

Ako si mám vybaviť preukaz, parkovací preukaz

Ťažko zdravotne postihnutý s potrebou pomôcok

Ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na pomoc druhých

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu

Občan so zdravotným postihnutím a zamestnanie

Úrad Vám môže ako uchádzačovi o zamestnanie zabezpečiť a poskytnúť:

  • informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania vrátane jeho zmeny a  adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní,
  • informácie o voľných pracovných miestach na Slovensku i v zahraničí
  • služby informačných a poradenských stredísk,  kde majú aj občania so zdravotným postihnutím možnosť bezplatne využívať počítačové vybavenie, tlačiareň a multifunkčné zriadenie za účelom samoobslužného vyhľadávania voľných pracovných miest,  aktuálnych informácií o trhu práce doma aj v zahraničí, ako aj informácií o životných a  pracovných podmienkach v krajinách Európskej únie,
  • informácie o termínoch výberových konaní a búrz práce, ktoré organizuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • informácie o agentúrach podporovaného zamestnávania, ktoré  poskytujú odborné poradenské služby aj občanom so zdravotným postihnutím,
  • odborné poradenské služby,
  • vzdelávanie a prípravu pre trh práce,   
  • príspevky na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím (napr.: na samostatnú zárobkovú činnosť a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s jej prevádzkovaním,  na zriadenie a  úhradu prevádzkových  nákladov  chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľom, na činnosť pracovného asistenta a iné).  

 

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!