Odovzdávanie agendy starostu 2018

Termín odovzdávania a prevzatia agendy starostu obce:

10. 12. 2018

Odovzdávajúci starosta:

Ing. Bystrík Václav

Preberajúci starosta:

Mgr. Lenka Fedáková

Ďalší prítomní:

Božena Malinová - kontrolórka obce

Stará samospráva zanecháva novej:

1. hnuteľný a nehnuteľný majetok podľa inventúrnych súpisov

2. voľné finančné prostriedky na bankových účtoch v celkovej výške: 813 220,52 € 

3. voľné finančné prostriedky v pokladni v celkovej výške: 1 177,34 €

4. implementované projekty financované z prostriedkou EÚ: Rozšírenie verejného vodovodu v osade, Výstavba materskej školy v obci Rakúsy, Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli, Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy, Zberné miesto - novostavba, Rekonštrukcia komunitného centra, Rekonštrukcia a rozšírenie budovy ZŠ s MŠ, Revitalizácia obce Rakúsy, Lokálna stratégia komplexného prístupu

5. prebiehajúce národné projekty: NP Terénna sociálna práca, NP Komunitná práca, NP Vysporiadavanie pozemkov

6. kompletne pripravené projekty k realizácii: Cyklotrasa Rakúsy - Mlynčeky

7. podané projekty, ktoré sú v procese schváľovania: Komplexná činnosť poriadkovej služby v obci Rakúsy

8. spracované projektové dokumentácie a zámery, ktoré je možné realizovať: Výstavba budovy ZŠ v osade, Rekonštrukcia a prístavba reštauračných a spoločenských priestorov budovy OcÚ, Výstavba miestnej komunikácie pre IBV Juh, Výstavba kompostárne

9. ďalšie plánované zámery, ktoré sa nestihli zrealizovať: Rekonštrukcia priestorov obytného domu pre potreby materskej školy v obci - odkúpenie domu č. 10 a 402, resp. možnosť zriadenia denného stacionára

 

Novozvolená starostka obce podpisom zápisu potvrdila, že prevzala všetky materiály písomného a technického charakteru súvisiace s agendou starostu a že bola informovaná o neukončených, resp. rozpracovaných aktivitách obce Rakúsy. Zápis je súčasťou prílohy. Kompletné prílohy k zápisu sú k nahliadnutiu na OcÚ Rakúsy. 

 

 

 

 

K stiahnutiu

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!