OBECNÝ ÚRAD

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Rakúsy sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Rakúsy je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

- obecná rada

- komisie obecného zastupiteľstva - a to: komisia stavebná, bytová a sociálna (predseda Ing. Jaroslav Mačičák), komisia na ochranu verejného poriadku (predseda Ing. Michal Berežný), komisia na ochranu životného prostredia (predseda Sylvia Pružinská), komisia pre školstvo a kultúru (predseda Pavol Bjalončík), komisia pre       šport, telesnú kultúru a prácu s mládežou (predseda Ján Vida), komisia finančná (predseda Ing. Marián Valenčík), komisia na ochranu verejného záujmu (predseda Janka Blačšáková). Členovia komisíí sú uvedení v časti Samospráva - Obecné zastupiteľstva - príloha. 

- obecný úrad v Rakúsoch - člení sa na nasledujúce oddelenia: štatutárny zástupca, administratívny úsek. Bližšie informácie nájdete v časti Kontakt - Pracovníci obecného úradu podľa úsekov. 

- obecný požiarny zbor v Rakúsoch

 

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce p. Božená Malinová, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!