OBECNÝ ÚRAD

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Rakúsy sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Rakúsy je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

- obecná rada

- komisie obecného zastupiteľstva: komisia stavebná, bytová a sociálna / komisia na ochranu verejného poriadku / komisia na ochranu životného prostredia / komisia pre školstvo a kultúru / komisia pre šport, telesnú kultúru a prácu s mládežou / komisia finančná / komisia na ochranu verejného záujmu. Členovia komisíí sú uvedení v časti Samospráva - Obecné zastupiteľstva - príloha. 

- obecný úrad v Rakúsoch - člení sa na nasledujúce oddelenia: štatutárny zástupca, administratívny úsek. Bližšie informácie nájdete v časti Kontakt - Pracovníci obecného úradu podľa úsekov. 

- obecný požiarny zbor v Rakúsoch

 

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce p. Božená Malinová, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!