OBECNÝ ÚRAD

Profil verejného obstarávateľa

Obec Rakusy je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o VO" ).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO č. 343/2015 Z.z. zabezpečuje osoba poverená verejným obstarávaním v súlade s platným zákonom o VO a platnou smernicou obce Rakúsy.  Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou :

Obec Rakúsy
05976 Obec Rakúsy č.35

Tel.:
+ 421 (0)52 452 6728
+ 421 (0)52 468 4271

Fax.:
+ 421 (0)52 468 4271

E-mail:
obec.rakusy@mail.t-com.sk

IČO:
00326488

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie :

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 24 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 52 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.

Informácie podľa § 55

Informácie podľa § 64 zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informácie o zadaní zákazky v profile podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z.

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!