Rozšírenie verejného vodovodu v osade Rakúsy

 

Informácia o realizácii projektu:

Názov príjimateľa: Obec Rakúsy , 059 76 Rakúsy 35
Názov projektu: Rozšírenie verejného vodovodu v osade Rakúsy
 
Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít.
 
Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
 
Špecificky cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam
bývania
 
Miesto realizácie: obec Rakúsy, okres Kežmarok, Prešovský kraj
Časový rámec realizácie projektu: apríl 2017 – december 2019
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 49 061,51 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 2 582,18 €
 
Ciele projektu: Zlepšenie celkovej sociálnej situácie marginalizovanej rómskej komunity v Rakúsoch, sa naplní rozšírením rozvodov verejného vodovodu v rómskej osady a vybudovaním dvoch výdajných stojanov. Projektom sa vytvoria predpoklady na zavádzanie pitnej vody do domácnosti. Projekt bude mať pozitívny dopad na legálne budovanie obydlí, pretože bude naplnená požiadavka napojenia obydlia k pitnej vode.
Dostupnosť k pitnej vode všetkých príslušníkov rómskej komunity“ bude dosiahnutý vybudovaním vodovodnej vetvy v spodnej časti osady s možnosťou napojenia priľahlých obydlí, a rekonštrukciou dvoch výdajných stojanov na čipové prívesky . Pre komunitu budú zabezpečené inštruktážne stretnutia zamerané na obsluhu výdajného stojana, udržiavania, zabezpečenia kontroly a ochrany
Aktivity projektu:
- výstavba potrubných rozvodov a dvoch výdajných stojanov v rómskej osade obce Rakúsy.
- výdajne stojany budú rozmiestené v strede osady a zabezpečia nepretržitý prístup k pitnej vode počas celej doby udržateľnosti projektu.
- zaškolenie realizačnou firmou s používaním a obsluhou výdajného stojana
- pravidelná kontrola kvality vody, zabezpečenie garančných prehliadok výdajných stojanov v zmluve s realizačnou firmou
Kontaktné údaje príjmateľa:
Obec Rakúsy , 059 76 Rakúsy 35
Štatutárny organ: Mgr. Lenka Fedáková – starostka obce, tel.:052 468 42 71, e-mail: starostka@rakusy.sk,
webová stánka : www.rakusy.sk
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“
© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!