Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom obce je Blažena Kredatusová 

e-mail: kontrolorka@rakusy.sk

Náplň práce:

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra obce je upravená v § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • starostu obce,
 • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
 • iného zamestnanca obce,
 • podľa osobitného zákona.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

Rozsah kontrolnej činnosti


Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha:

 • obecný úrad,
 • základná a materská škola, školská jedáleň a v prípade zriadenia rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta obce v správnom konaní.

 

Rok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2024

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,2 kB
Vložené: 27. 11. 2023

Rok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,01 kB
Vložené: 25. 5. 2023

Rok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti 1.polrok 2023

6_31.10.2022_Navrh_planu_HK_1.pol._2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,68 kB
Vložené: 31. 10. 2022

Odborné stanovisko pre rozpocet 2022-2024

Odborne_stanovisko_rozpocet_2022-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,04 kB
Vložené: 24. 6. 2022

Odborné stanovisko záverečný účet 2021

Odborne_stanovisko_zaverecny_ucet_2021 - kópia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,61 MB
Vložené: 24. 6. 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2.polrok 2022

3_2.6.2022_Navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_II.polrok_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,99 kB
Vložené: 2. 6. 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti 1.polrok 2022

10_25.11.2021_Navrh_planu_HK_1.pol._2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,36 kB
Vložené: 18. 11. 2021

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

App storeGoogle play

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Rakúsy 35
059 76 Rakúsy

Tel: +421/52 452 67 28

 

Predpoveď počasia

dnes, pondelok 17. 6. 2024
slabý dážď 22 °C 12 °C
utorok 18. 6. slabý dážď 26/14 °C
streda 19. 6. mierny dážď 27/15 °C
štvrtok 20. 6. slabý dážď 21/12 °C