OBECNÝ ÚRAD

VZN Prešovského samosprávneho kraja

15.7.2019

VZN PSK č.71/2018

Ktorým sa zriaďuje - Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad


7.3.2019

VZN PSK č.68/2018

O poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK, ktorý sa mení a dopĺňa VZN 57/2017 v znení VZN č. 65/2018


28.12.2018

VZN PSK č.67/2018

VZN PSK č..67/2018 ktorým sa mení a dopľňa VZN PSK č.20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č.44/2014, VZN PSK č.50/2015 a VZN PSK č.63/2018.


28.12.2018

VZN PSK o podmienkach poskytovania finančného príspevku

VZN o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č.44/2014, VZN PSK č.50/2015, VZN PSK č.63/2018 a VZN PSK č.67/2018.
© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!