Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva 1/2014 15.1.2014 Nájomná zmluva - hrobové miesto František Pirožek   20,00 EUR 
Detail Zmluva 1/2014 28.5.2014 Nájomná zmluva - hrobové miesto Bystrík Polhoš   0,00  
Detail Zmluva 1/2014 4.12.2014 Predmetom tejto zmluvy je dodávka a zabezpečenie lektorských služieb za účelom implementácie... PhDr.Antónia Solárová, PhD 45523401   
Detail Zmluva 1/2015 28.1.2015 Predávajúca OBEC Rakúsy predáva na základe uznesenia číslo 3/2008 zo dňa
13.3.2008,výpis...
Obec Rakúsy 0032648   
Detail Zmluva 1/2015 28.1.2015 Predmetom tejto zmluvy je spolupráca Objednávateľa a Zhotoviteľa vo veci informovania a... P4U, s.r.o. 46391100   
Detail Zmluva 1/2015 14.8.2015 K Zmluve o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2013 Dobrovoľný hasičský zbor Rakúsy 00177474   
Detail Zmluva 1/2015 13.1.2015 Predmet plnenia zmluvy je súčasťou implementácie projektu spolufinancovaného zo... Kristín Kaleta - EL COMP TRADE 43187641   
Detail Zmluva 1/2015 8.1.2015 1. Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení... Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Kežmarok 37938606   
Detail Zmluva 1/2015 23.12.2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva 1/2015 23.12.2014 Aktivácia programu Služieb uvedeného v tabuľke č. 1 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva 1/2015 14.1.2015 Obec Rakúsy a Podtatranská knižnica v Poprade uzatvárajú
dohodu o spolupráci pri...
Podtatranská knižnica v Poprade    
Detail Zmluva 1/2015 14.1.2015 Dodatok č.1
Zmluvy o zadanie zákazky dodanie traktora, návesu a čelného nakladača
PROSPECT spol. s r.o. 34107100   
Detail Zmluva 1/2016/VO 5.5.2016 Zmluva na realizáciu verejného obstarávania a elektronických aukcií Ing. Imrich Vozár 43440550   
Detail Zmluva 1/2017 9.1.2017 Nájomná zmluva za jednohrobové miesto Andrej Vaverčák   20,00 EUR 
Detail Zmluva 1/2017 2.1.2017 Dodatok k Zmluve o prenájme nebytového priestoru - služby pedikérky Adriana Janiglošová 48154989   
Detail Objednávka 1/2019 9.1.2019 Vypracovanie POH na rok 2016-2020 RNDr. Radomír Babiak, PhD. 48 139 572  190,00 EUR 
Detail Zmluva 1/3/2016 Zmluva o zámene 31.10.2018 Zmluva o zámene pozemkov Pozemkové spoločenstvo urbárskeho majektu obce Rakúsy 17148936   
Detail Zmluva 1/4/2016 18.4.2016 Zmluva o dielo - vybudovanie povchového rigola v obci Rakúsy BEL SLOVAKIA, s.r.o. 36467715  6 094,78 EUR 
Detail Zmluva 1/4/2016 5.5.2016 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu H+EKO, spol. s r. o. 31688985   
Detail Zmluva 1/7/2015 15.6.2015 Nájomná zmluva - nájomný byt Márian Polhoš    
© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!