Vitajte na stránkach obce Rakúsy

Aktuality

22. 6. 2015

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Odborný pracovník poverený riadením KC

Obec Rakúsy vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční 7. júla 2015 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Rakúsoch. Uzávierka na predloženie žiadostí je 3. júla 2015 o 13.00 hod.

Zoznam požadovaných dokladov:
- životopis vo formáte EUROPASS,
- žiadosť, v ktorej je určený názov pracovnej pozície,
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Kandidát na danú pozíciu musí spĺňať aj kvalifikačné predpoklady a výberové kritéria, ktoré nájdete popísané v prílohe v rámci tejto sekcie.
viac


21. 4. 2015

Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Rakúsy 16.4.2015

VZOO ku témam, ktoré významne ovplyvňujú budúcnosť obce sa zúčastnilo 25 obyvateľov. Z prerokovaného obsahu zhromaždenia vyplynuli nasledovné závery:

1. Potvrdenie variantu A v koncepte ÚPO pre oblasť vyčlenenia plôch na bývanie v územnom pláne obce Rakúsy na časový horizont platnosti nového územného plánu.

2. Potvrdenie návrhov na dopĺňanie vybavenosti obce na r.2015 a na ďalšie roky, predložených obecným zastupiteľstvom obce .

3. Negatívne stanoviská niektorých zúčastnených obyvateľov k jednotlivým podnetom od občanov, predložených v návratkách k pozvánkam na VZOO (vybudovanie rozhľadne, rozlúčka so zosnulými v kostole ev. cirkvi, odkúpenie domu p. Horváthovej pri budove ZŠ na účely rozšírenia kapacít MŠ, zdravotnícka ordinácia v obci)

4. Potvrdenie zámerov a programu obce v oblasti protipovodňových opatrení

5. Zúčastnení obyvatelia vzali na vedomie stanoviská, odporúčania a návrhy OZ k predaju nehnuteľností v obci. viac
4. 3. 2015

Výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta "Projektový manažér"

Výberové konanie sa uskutoční dňa 9.apríla 2015 o 13,30 hod v priestoroch obecného úradu.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo poslať poštou na adresu obecného úradu. Obálku označte nápisom „Výberové konanie“.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 27.03.2015 do 12,00 hod.
viac

Fotogaléria