Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Naše Zberné miesto - nielen prevencia

odpad

odpad

Základné informácie o projekte - tu kliknite


Prečo Zberné miesto v našej obci?

Aj tieto argumenty nás presvedčili, prečo zriadiť Zberné miesto:

- zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov
- zníženie množstva uladaného odpadu na riadených skládkach
- zníženie nákladov na uskladnenie odpadu
- predchádzanie vzniku nových nelegálnych čierných skládok
- zvýšenie environmentalného povedomia obyvateľstva
- výchova v zdravší život - zvýšenie kvality života obyvateľstva
- preventívny nástroj na ochranu životného prostredia - čisté prostredie = zdravé prostredie


Informácie o prevádzke

Prevádzku zberného miesta zabezpečuje Obec Rakúsy.
Umiestnenie zberného miesta: časť Osada (pri pozemnej komunikácií pri nájomnej bytovej jednotke)

Otváracie hodiny sú stanovené:      Pracovné dní: 8,00 h – 14,30 h

Zberné miesto pozostáva z týchto objektov:

a)     prevádzková budova rozdelená na 2 sklady a 4 kóje na separáciu,
b)     spevnená manipulačná plocha,
c)    bariérové oplotenie so vstupnou bránou.

Technické vybavenie: malotraktor s nakladačom a vlečkou.


Aký odpad môžete k nám priniesť?

Na zbernom mieste je možné bezplatne odovzdať nasledovné oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu:

 • papier a lepenka,
 • sklo,
 • šatstvo a textílie,
 • jedlé oleje a tuky,
 • oleje a tuky iné ako jedlé,
 • olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť a netriedené batérie a akululátory obsahujúce tieto batérie,
 • batérie a akumulátory iné ako uvedené v predchádzajúcom bode,
 • drevo, ktoré neobsahuje nebezpečné látky,
 • plasty,
 • kovy,
 • objemný odpad.

Nasledovné odpadové obaly z triedeného zberu komunálnych odpadov:

a)      obaly z papiera a lepenky,

b)     obaly z plastov,

c)      obaly z dreva,

d)     obaly z kovu,

e)      kompozitné obaly,

f)      zmiešané obaly,

g)     obaly zo skla a obaly z textilu.

 

Separované odpady budú preberané nasledovne:

- papier – zviazaný v balíkoch s hmotnosťou max. do 10 kg,
- plasty – PET fľaše zošliapnuté vo fóliových vreciach,
- kovy – bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami,
- sklo – neznečistené nebezpečnými látkami a fľaše bez obsahu,
- šatstvo a textil – čisté a suché šatstvo zhromaždené v plastových vreciach,
- jedlé oleje a tuky a iné oleje a tuky – bezfarebné 2 až 5 litrové zberné nádoby s označením
- kompozitné obaly – vypláchnuté vodou, zošliapnuté v balíkoch max. 5 kg,
- ostatné – v zmysle platného VZN o odpadoch.

Zberné miesto nie je oprávnené odoberať odpadové pneumatiky. Odpadové pneumatiky sa odovzdávajú len distribútorom pneumatík. 

Prevádzkový poriadok

K stiahnutiu