Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Ohlásenie jednoduchej stavby

Za jednoduché stavby sú považované:

 • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
 • stavby na individuálnu rekreáciu,
 • prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
 • oporné múry,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.

Prízemné a podzemné stavby sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.

(Zdroj: Stavebný zákon v § 139b)

Uskutočnenie jednoduchej stavby je stavebník povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Začať uskutočňovať jednoduchú stavbu môže až na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Prílohy k ohláseniu:

 1. doklad o vlastníctve, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 3. 2x projektová dokumentácia
 4. snímok z katastrálnej mapy
 5. súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 6. právoplatné územné rozhodnutie
 7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov
 8. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby uskutočňovanej svojpomocou
 9. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti, v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté

27.11.2015