Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Povolenie stavebného úradu vyžadujú také terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery. V prípade, že nedôjde k výraznej zmene vzhľadu prostredia alebo odtokových pomerov, postačí iba ohlásenie na príslušný mestský alebo obecný úrad.

Konanie o povolení terénnych úprav začína stavebný úrad, na základe písomnej žiadosti stavebníka.

Prílohy k žiadosti:

  1. oklad, ktorým stavebník preukazuje právo uskutočniť na pozemku terénne úpravy
  2. dokumentácia terénnych úprav v troch vyhotoveniach
  3. doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo pozemku navrhované informačné, reklamné a propagačné zariadenie (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.)
  4. doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov
  5. doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili
  6. územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán než stavebný úrad príslušný na povolenie terénnych úprav

Pri technicky jednoduchých úpravách:

  • stručný opis postupu a spôsobu prác a situačný výkres

27.11.2015