Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Stanovy klubu

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Článok 1
Názov a sídlo združenia

1.1. Názov občianskeho združenia je : Motoklub Rakúsy, o.z.
1.2. Sídlo občianskeho združenia je : SR, 059 76 Rakúsy 152

Článok 2
Ciele združenia

2.1 Ciele občianskeho združenia :

  • podpora a rozvoj športu,
  • podpora vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a poradenstva,
  • podpora a rozvoj motošportu v kategóriách MOTOCROSS, COUNTRYCROSS,ENDURO a ATV, zvlášť vo forme účasti na súťažiach a vytvorenie podmienok pre rozvoj kladného vzťahu detí a mládeže k tomuto športu,
  • aktivity súvisiace s podporou a rozvojom motošportu,
  • organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia,

2.2 Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi,
      morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

Článok 3
Členstvo

3.1 Členom občianskeho združenia môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá
      súhlasí so stanovami združenia.
3.2 Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k účasti na
      činnosti občianskeho združenia.
3.3 Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.
3.4 Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na ujmu, že je členom
      združenia, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že
      stojí mimo neho.                                                                                                                            3.5 Členstvo vzniká uhradením členského príspevku určeného na príslušný rok
      rozhodnutím členskej rady a súčasne schválením žiadosti člena členskou radou.
      V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami
      združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.
3.6 Členovia občianskeho združenia majú právo najmä:
      - zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej rady,
      - podieľať sa na aktivitách občianskeho združenia,
      - voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia,
      - žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov
         občianskeho združenia,
3.7 Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä:
      - uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok vo výške určenej
         rozhodnutím členskej rady,
      - dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli
         oboznámení,
      - aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri napĺňaní jeho
        cieľov,
      - ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
3.8 Členstvo zaniká najmä dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z
      občianskeho združenia, úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
      alebo rozhodnutím členskej rady o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych
      alebo interných predpisov občianskeho združenia.              

                                                                         Článok 4
                                                        Orgány občianskeho združenia

4.1 Orgánmi združenia sú:
      - členská rada ako najvyšší orgán občianskeho združenia,
      - predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať
         v mene združenia,
4.2 Členská rada je tvorená všetkými členmi združenia. Zvoláva ju predseda
      občianskeho združenia, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím, a to minimálne
      ročne. Je uznášania-schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých
      členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných
      členov. Každý člen má 1 hlas. Členská rada vykonáva a zodpovedná najmä za tieto
      činnosti:

      - volí a odvoláva predsedu občianskeho združenia,
      - schvaľuje akékoľvek zmeny stanov,
      - schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení,
      - schvaľuje prijatie nových členov a výšku členského príspevku na kalendárny rok,
      - rozhoduje o zániku občianskeho združenia,
      - rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom združenia.
4.3 Predseda občianskeho združenia koná navonok v mene občianskeho združenia
      ako štatutárny orgán. Je volený a odvolávaný členskou radou na 4 ročné funkčné
      obdobie. Predseda občianskeho združenia zvoláva zasadnutia členskej rady a riadi
      jej priebeh. Predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán koná
      samostatne tak, že k svojmu podpisu a menu pripojí názov občianskeho združenia
      a funkciu.
4.4 Predseda občianskeho združenia je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi
      úkonmi v mene občianskeho združenia, na zabezpečenie kontinuity fungovania
      občianskeho združenia.
4.5 Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene
      občianskeho združenia oznamuje predseda občianskeho združenia Ministerstvu
      vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.

                                                                     Článok 5
                                                          Zásady hospodárenia

5.1 Občianske združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaných
      z darov, dotácii, grantov, členských príspevkov, alebo z podielu dane.
5.2 Na každý rok vypracuje plán hospodárenia a rozpočet občianskeho združenia
      predseda občianskeho združenia. Tento rozpočet a plán predloží na schválenie
      členskej rade.
5.3 Majetok slúži len na napĺňanie cieľov občianskeho združenia a na jeho ďalší rozvoj.
5.4 Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade
      s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5.5 Občianske združenie môže vykonávať podnikateľskú činnosť. Podnikateľská
      činnosť občianskeho združenia bude vykonávaná na podporu primárneho 
      neziskového a verejnoprospešného cieľa občianskeho združenia. Prostriedky
      získané podnikateľskou činnosťou budú primárne použité na hlavnú činnosť                              združenia. Občianske združenie bude podnikateľskú činnosť vykonávať v
      doplnkovom rozsahu a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

                                                                      Článok 6
                                                          Záverečné ustanovenia

6.1 Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami
      sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
     

Tieto stanovy boli vyhotovené dňa: 04.02.2021

 

Organizácie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

App storeGoogle play

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Rakúsy 35
059 76 Rakúsy

Tel: +421/52 452 67 28

 

Predpoveď počasia

dnes, pondelok 20. 5. 2024
mierny dážď 19 °C 9 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 20/11 °C
streda 22. 5. slabý dážď 18/12 °C
štvrtok 23. 5. mierny dážď 16/12 °C