Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Prehľad predpisov

Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk

(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z.)

Obec Rakúsy v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Rakúsy.

a) Právne predpisy
- zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení   neskorších právnych predpisov
- zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- zákon SNR č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
- zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
- ostatné právne normy upravujúce kompetencie obce Ostrovany.

b) Pokyny
Interné pokyny starostu obce neboli vydané.

c) Inštrukcie
Obec Rakúsy nevydala v rámci svojej kompetencie žiadne inštrukcie.

d) Výkladové stanoviská
Obec Rakúsy tvorí súčasť územnej samosprávy Slovenskej republiky, ktorá je budovaná ako sústava jednostupňová.

Obec nevydala žiadne výkladové stanovisko týkajúce sa vnútorného alebo vonkajšieho chodu právnickej osoby verejného práva. 

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

App storeGoogle play

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Rakúsy 35
059 76 Rakúsy

Tel: +421/52 452 67 28

 

Predpoveď počasia

dnes, pondelok 20. 5. 2024
mierny dážď 20 °C 9 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 21/11 °C
streda 22. 5. slabý dážď 19/12 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 18/10 °C