Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy - 2018

.

Základné informácie

Operačný program:                     Operačný program Ľudské zdroje                     
Poskytovateľ:                               Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ:                                    Obec Rakúsy
Sídlo prijímateľa:                        Rakúsy č. 35, 059 76 Mlynčeky                    
Názov prioritnej osi:                   312050 - 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita:                     5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia
Špecifický cieľ:                             312050021 -5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
Názov projektu:                         Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy - 2018
Kód výzvy:                                  OPLZ-PO5-2018-1
Kód projektu:                             312051S077
Typ projektu:                              Dopytovo-orientovaný projekt
Miesto realizácie:                       Rakúsy
Začiatok realizácie:                    júl 2019
Ukončenie realizácie:                 jún 2021 
Výška NFP:                                  187 649,59 €
Výška spolufinancovania:             9 876,29 €
Celková výška oprávnených nákladov: 197 525,88 €

Opis projektu

Predmetom predkladaného projektu je integrácia marginalizovaných rómskych komunít a to prostredníctvom zvýšenia finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Hlavná aktivita projektu Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK na základe povinných merateľných ukazovateľov preobsadí 8 pracovných miest, ktorými sa zabezpečí podpora poskytovania sociálnych a asistenčných služieb.   Aj napriek skutočnosti, že limit určený vo výzve v rámci prílohy Štandardná stupnica jednotkových nákladov udáva možný počet členov na plný pracovný úväzok 12 (skupina počtu MRK od 1200 a viac),  pri súčasnom projekte sa počet členov 8 preukázal ako postačujúci a preto ho nie je potrebne navýšovať. Vzhľadom na majoritnú populáciu MRK, sa podpora vzniku nových pracovných miest zameria prioritne na túto komunitu. Miestna občianska poriadková služba (ďalej len MOPS) bude zameraná na niekoľko hlavných oblastí pracovných činnosti ako napr. ochrana verejného a súkromného majetku, ochrana verejného poriadku, ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana životného prostredia či ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.  Oblasti pomôžu naplniť ciele ako podpora zamestnanosti, zvýšenie vzdelanostnej úrovne, finančnej gramotnosti, zabezpečenie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti občanov, odstránenie anonymity pri páchaní hospodárskej kriminality, zníženie rizika etnických konfliktov, zlepšenie úrovne vzťahov väčšinového a menšinového obyvateľstva. Projekt je v súlade s horizontálnym princípom Udržateľný rozvoj a Rovnosť mužov a žien a nediskriminácie.  Tieto princípy sú relevantné pre všetky merateľné ukazovatele definované ako povinné pre hlavnú aktivitu. Predkladaný projekt je v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie, ktorých popis zabezpečenia je uvedený v časti 7.2 ŽoNFP. 

 
Aktivity projektu

Projekt bol pripravený na základe zhodnotenia momentálnej východiskovej situácie, variantných riešení a identifikovaných rizík zo skúsenosti z projektu Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy a projektu Občianske hliadky. Pri spracovaní žiadosti boli do "základných" pracovných činnosti zapracované tie, ktoré poskytnú optimálne riešenie. Hlavná aktivita projektu Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK bude realizovaná cez zamestnancov, ktorí momentálne pôsobia ako členovia hliadok v prípade, že bude možná alternatíva preklopenia ich do nového projektu. Ak táto možnosť nebude k dispozícií, preobsadia sa na základe riadneho zverejneného výberového konania, ktoré bude v súlade s výzvou a prílohou č. 9 výzvy "Štandardná stupnica jednotkových nákladov" na plný úväzok počet členov miestnej občianskej poriadkovej služby - 8. Proces výberového konania bude zabezpečený internými zamestnancami úradu v rámci riadenia, ktorí budú zodpovedať aj za zrealizovanie podporných aktivít. Pre efektívnejšiu koordináciu bude obcou v rámci MOPS určený jeden koordinátor, ktorý zabezpečí rozdelenie pracovných zmien hliadkovania, pravidelný monitoring vykonanej práce, spracovanie denných výkazov, konzultáciu a poradenstvo pri riešení vzniknutých problémov  a iné činnosti súvisiace s výkonom, ktoré budú súčasťou pracovnej zmluvy.  Výkon zamestnancov zahŕňa teoretický a praktický výcvik a realizácia aktivít vedúcich k sociálnej inovácií, nediskriminácií či rodovej rovnosti.

 

Výstupy projektu

Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčne služby - 8

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002522 pre projekt s názvom „Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy - 2018“ s ITMS kódom projektu 312051S077, bola dňa 03.06.2019 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4054202&l=sk).

Dodatok č. D01_SEP-IMRK3-2017-001648 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK3-2017-001648 pre projekt s názvom „Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy“ s ITMS kódom projektu 312051J496, bol dňa 28.06.2019 zverejnený v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4092649&l=sk).

 

 

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

App storeGoogle play

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Rakúsy 35
059 76 Rakúsy

Tel: +421/52 452 67 28

 

Predpoveď počasia

dnes, pondelok 22. 7. 2024
jasná obloha 27 °C 15 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 22/16 °C
streda 24. 7. slabý dážď 22/13 °C
štvrtok 25. 7. slabý dážď 18/11 °C