Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Hospodárska mobilizácia

EPSIS JISHM

Naša obec je v zmysle pokynov Ministerstva hospodárstva  SR a príslušných zákonov súčasťou špecifického aplikačného programu Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS JISHM.

Obci vyplývajú povinnosti k úloham, ktoré boli určenené vládou SR ako subjektom hospodárskej mobilizácie.


Vyrozumenie obyvateľov obce

V rámci tohto systému boli za našu obec vytvorené kontaktné skupiny na vyrozumenie. Do skupiny boli zaradení všetci pracovníci OcÚ, zodpovední pracovníci organizácií spadajúcich pod obec, zodpovední pracovníci organizácií s vlastnou subjektivitou. 

Raz ročne sa v rámci tohto systému vykonáva skúška vyrozumenia. Formou sms alebo e-mailu (podľa určenia globálneho kontaktu v systéme) príde osobám zaradeným do skupiny správa s kódom napr. VYR160361234ABC a s inštrukciou, aby osoby prijatie správy potvrdili. 

Všetky osoby zaradené do vyrozumenia sú zo strany obce o tejto skutočnosti poučené a preto ich žiadame, aby na vyrozumenie zareagovali podľa inštrukcií v SMS alebo e-maily. 


Rozpis osôb zaradených na vyrozumenie - Obec Rakúsy

 

Subjekt   Osoby na vyrozumenie - formou sms a emailu alebo len sms, či emailu
     
OcÚ   Mgr. Lenka Fedáková, PaedDr. Jaroslav Vaľo, Mgr. Marcela Fiffiková, Zuzana Sebešová, Bc. Božena Jankurová, Renáta Pitoňáková, Miroslav Pitoňák, Valent Pitoňák
     
Jedáleň    Bc. Štefánia Zavacká
     
Škola   Mgr. Lucia Brutovská, Mgr. Juraj Jakubec, Mgr. Eva Šefčíková 
     
ZUŠ   PaedDr. Anna Fioleková 
     
CVČ    Mgr. Monika Jurašková 
     
Komunitné centrum    Mgr. Dušan Mištík, Mgr. Anna Ščurková
     
Krízový štáb   Ing. Jaroslav Mačičák, Ing. Peter Ploščica, Peter Kuruc, Milan Šavel, Ján Vida, Martin Schon, Tomáš Malina, Anton Vdovjak, Mgr. Juraj Jakubec, František Tomeček, Maroš Oračko 
     
FO a PO    Andrej Vaverčák, Jakub Gallik, Lukáš Binek, Lukáš Vdovjak, Aku Agro s.r.o.