Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Súhlas na výrub drevín

Súhlas na výrub drevín

Kolaudačné rozhodnutie presne určuje, na aký účel a za akých podmienok sa môže stavba používať.

Výrub drevín (stromy, kry, liany) je možné vykonať len v období vegetačného pokoja (1. október až 28. február). Na výrub dreviny, až na výnimky, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým je obec resp. mesto. Súhlas na výrub dreviny nevyžaduje, ak ide o stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a o krovité porasty s výmerou do 10 m2. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny je potrebné podať na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.

Rozhodnutie o výrube dreviny vydá príslušný úrad do 30 dni odo dňa začatia správneho konania. Obec resp. mesto vydáva súhlas na výrub dreviny rastúcej mimo les (záhrada, zastavané plochy a nádvoria, trvalo trávny porast, orná pôda, ostatné plochy, vinice, chmeľnice, ovocné sady). V prípade že sa jedná o dreviny vedené na liste vlastníctva ako lesné pozemky, je potrebné povolenie lesného úradu.

Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:

  1. na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou nad 10 m2,
  2. na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách,
  3. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,
  4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.docx (16.16 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.odt (11.35 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.pdf (191.27 kB)