Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Aké doklady predkladam úradu

Všetci občania pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie predkladajú platný občiansky preukaz.

Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sú tieto doklady:

 • fotokópia potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva,

 • fotokópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

 • čestné vyhlásenie, že nevykonávate zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,

 • fotokópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonávate zárobkovú činnosť,

 • potvrdenie o ukončení školy,

 • čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu,

 • doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,

 • potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,

 • právoplatné rozhodnutie  o nepriznaní predčasného starobného dôchodku,

 • rodný list, ak ste mladistvý občan a nemáte spôsobilosť na právne úkony a ste zastúpený zákonným zástupcom.

Uchádzač o zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania predkladá tieto doklady:

 • rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu, ak máte  uvedený doklad už vydaný,

 • rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne o invalidite alebo percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu,

 • právoplatné rozhodnutie súdu vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

 • fotokópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,

 • fotokópie dokladov o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach.