Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Školstvo a mimoškolská činnosť

Pádom Uhorska v roku 1918 a vytvorením nového štátneho útvaru - 1. čsl. republiky zmenil sa definitívne a natrvalo systém výuky na škole a to v jazyku národnom. Pokiaľ sa dovtedy u nás vyučovalo nemecky a maďarsky, po spoločenskej zmene to bolo iba v jazyku slovenskom.

Prvá škola Prvá škola v našej obci bola evanjelická. Nezachovali sa však nijaké dokumenty z tohto obdobia. Vieme iba, že táto škola fungovala až do odchodu Nemcov v roku 1945. Do dnešných čias sa zachovala iba pôvodná budova tejto školy, ktorá prešla pod správu MNV a neskôr sa odpredala, aby sa predišlo jej schátraniu. Vyučovacím jazykom na nej bola nemčina. Koncom 19. storočia sa do obce začalo sťahovať slovenské obyvateľstvo, ktoré bolo katolíckeho vierovyznania, preto postupom času vyvstala potreba slovenskej školy.

Pôvodná budova katolíckej školy v Rakúsoch bola drevená. S pribúdajúcim stavom obyvateľstva a tým aj žiakov stará budova školy kapacitne nevyhovovala, preto školská rada (tzv. školská stolica) rozhodla núdzovo využívať časť učiteľského bytu (2 miestnosti) t. č. farskej budovy pre vyučovacie účely. V roku 1911 si veriaci občania postavili z vlastných prostriedkov priestrannejšiu murovanú tehlovú školu poniže katolíckeho kostola, ktorá bola spravovaná rím.-kat. cirkvou.

Učiteľom v jednotriednej škole bol miestny rodák Ondrej Pitoňák. Keďže žiakov postupne pribúdalo, od roku 1932 sa začalo vyučovať na zmeny s tým, že jednu triedu tvorili žiaci 1. - 3. ročníka, druhú triedu žiaci 4. - 8. ročníka.

Po roku 1945 bola v budove bývalej evanjelickej školy zriadená druhá trieda národnej školy. Zvyčajne boli otvorené dve triedy prvého ročníka (jedna špeciálne pre „zanedbané cigánske deti) a triedy ostatných ročníkov boli zlúčené podľa počtu detí a ročníkov. Riaditeľom školy bol dlhé roky František Šimek, ktorý tu býval v učiteľskom byte prakticky až do odchodu do dôchodku v roku 1979.

Donedávna jediným zdrojom informácií o histórii našej školy bola jediná existujúca školská kronika, ktorá sa začala písať v školskom roku 1958/59. Z tejto kroniky čerpáme údaje o počte a stave žiakov.

Školský rok 1964/65 začal dňa 1. septembra s počtom žiakov 191, z toho 132 cigánskych, umiestnených v 7 triedach od 1. - 5. ročníka. Učebne boli umiestnené v 4 budovách:

A/ budova bývalej rím.-kat. slovenskej školy č. p. 78 (horná škola)

- 3. trieda sa strieda s 5. triedou

B/ bývalá evanjelická nemecká škola č. p. 110 (dnes č. 133)

- 2. trieda sa strieda so 4. B triedou

C/ bývalá evanjelická nemecká fara č. p. 52 (dnes budova MŠ č. 55)

- 1.A trieda sa strieda so.4. A triedou

D/ v nemeckom gazdovskom konfiškáte č. p. 50 (dnes č. 52)

- 1. B trieda

Zdanlivý pokles počtu žiakov koncom 80. rokov bol spôsobený zriadením špeciálnych tried, ktoré patrili pod Osobitnú školu v Kežmarku (triedy boli umiestnené v tunajšej ZŠ) a aj odchodom žiakov na druhý stupeň do Kežmarku.

Nová súčasná budova školyNová súčasná budova školy sa začala stavať na jar v roku 1966. Stavali ju Pozemné stavby Poprad. Vyučovanie na novej škole sa začalo 17. 1. 1967. Škola mala v tom čase 7 tried, 2 kabinety, zborovňu a riaditeľňu. V piatich ročníkoch tu bolo 7 tried.

Od šk. roka 1979/80 bol riaditeľom školy Ján Fetko.

V rokoch 1988-2002 bol riaditeľom školy Mgr. Pavol Hacaj. V školskom roku 1987/88 sa prvý krát otvárajú dve triedy 5. ročníka a postupujúce až do 8. ročníka, čím sa na škole vytvoril druhý stupeň ZŠ.

 l. januára 2002 bol riaditeľom školy Mgr. Ján Fiolek. Škola má právnu subjektivitu od 1. 4. 2002 . Vyučuje sa v dvoch budovách - v obci a v osade. V školskom roku 2003/2004 bolo v budove základnej školy vysunuté pracovisko Poľnohospodárskeho učilišťa v Kežmarku. V dvojročnom učebnom odbore sa vzdelávali žiaci, ktorí ukončili školskú dochádzku v nižšom ako v deviatom ročníku. Dievčatá sa učia v odbore praktická žena a chlapci v odbore stavebná výroba. V súčasnosti sa vyučovanie presunulo do objektov bývalého poľnohospodárskeho družstva, ktoré má v správe obec. V školskom roku 2005/2006 sa v základnej škole realizoval projekt Ukončenie ZŠ, ktorý absolvovalo 12 žiakov.

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva bol k 27. 9. 2006 odvolaný z funkcie riaditeľ školy Mgr. Fiolek a vedením školy bol poverený Mgr. Radoslav Dovjak. Vyučuje sa v dvojzmennej prevádzke v obidvoch budovách. Kapacitne škola nepostačuje, nemá telocvičňu, jedáleň, špeciálne učebne ani kabinety. V novembri 2006 bola na hlavnej budove školy vykonaná kompletná výmena okien, aby sa znížili tepelné straty. 

Počet žiakov neustále rastie a priestory školy sú nepostačujúce. Škola prešla ďalšou obnovou, vďaka ktorej sa vytvorili nové priestory pre vyučovací proces.  V súčasnosti sa poskytuje vzdelávanie na všetkych úrovniach v 5 budovách, z ktorých dve sú v prenájme (MŠ - Evanjelická cirkev, ZŠ - Poľnohospodárske družstvo Kežmarok). Novou riaditeľkou sa stáva Mgr. Lucia Brutovská. V roku 2017 oslávila ZŠ s MŠ 50-výročie otvorenia novej budovy v obci. Od roku 2017 prebieha výstavba telocvične, ktorá bude daná do užívania v roku 2018. 

Obec nutne potrebuje novú budovu ZŠ. Z prostriedkov akčného plánu môže získať príspevok na výstavbu kontajnerovej školy. Sporná je lokalita na jej výstavbu. Obec navrhuje Osadu a Úrad splnomocnenca vlády SR pre RK obec. Keďže nedošlo stále k žiadnej dohode, zorganizovala obec Rakúsy referendum, ktoré sa konalo 4. 11. 2017. V ňom sa mali obyvatelia vyjadriť k lokalite stavby. Situáciu pomôže čiastočne eliminovať nová budova MŠ, ktorej výstavba bola podporená z OP Ľudské zdroje. Výstavba sa začne v roku 2018. 

Budovy, ktoré sa využívajú pre účely ZŠ s MŠ

Obec: budova ZŠ s MŠ, budova ŠATNE TJ (pre účely MŠ), budova bývalej fary (pre účely MŠ a jedálne, budova je v prenájme)

Osada: budova ZŠ s MŠ

Kežmarok: budova PD Kežmarok (pre účely ZŠ, budova je v prenájme)

V roku 2017 bol obci schválený NFP na výstavbu novej MŠ. Nová budova MŠ bude v osade postavená do konca roku 2019.

Výstavba kontajnerovej školy - prebiehajú rokovania

 

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

App storeGoogle play

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Rakúsy 35
059 76 Rakúsy

Tel: +421/52 452 67 28

 

Predpoveď počasia

dnes, sobota 22. 6. 2024
mierny dážď 29 °C 16 °C
nedeľa 23. 6. polojasno 22/14 °C
pondelok 24. 6. polojasno 21/12 °C
utorok 25. 6. polojasno 21/11 °C