Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Skončil som zamestnanie - čo ďalej?

Evidencia na úrade je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR, ale je povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie.

Ak sa občan rozhodne, že chce byť evidovaný na úrade PSVR, musí si osobne podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR, v ktorého územnom obvode  má miesto trvalého pobytu.

Ak občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, bude zaradený do evidencie nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania . Ak požiada o zaradenie po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia zamestnania, bude zaradený dňom osobného podania žiadosti.

Občan spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR  predkladá:

  • platný občiansky preukaz,
  • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru,
  • kópiu zápočtového listu,
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /maturitné vysvedčenie, diplom/ .

Zamestnanec úradu PSVR pri podávaní žiadosti poskytne občanovi informácie o podmienkach evidencie na úrade PSVaR a súčasne ho poučí, že vznik a vyplácanie dávky je v kompetencii Sociálnej poisťovne, t.j., že uchádzač o zamestnanie predkladá žiadosť a doklady potrebné k posúdeniu vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Tlačivá potrebné k požiadaniu o dávku v nezamestnanosti si môže vyzdvihnúť na úrade PSVR. 

Úrad PSVR poskytuje uchádzačovi o zamestnanie informácie:

  • o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest (sprostredkovanie zamestnania je bezplatné);
  • informačno - poradenské služby (pri voľbe povolania, výbere zamestnania a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní);
  • odborné poradenské služby (vypracovanie individuálneho akčného plánu, individuálne a skupinové poradenstvo);
  • o nástrojoch aktívnych opatrení na trhu práce (o vzdelávaní a príprave pre trh práce a príspevkoch napr. na samostatnú zárobkovú činnosť, na presťahovanie za prácou, na dopravu do zamestnania,...).

Z evidencie na úrade PSVR vyplývajú pre občana, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnania práva, ale aj určité povinnosti.

V prípade, že uchádzač o zamestnanie je chorý a nemôže sa dostaviť na úrad PSVR, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu PSVR (osobne, telefonicky, poštou ...) a následne si dať vystaviť doklad o  dočasnej pracovnej neschopnosti. Začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje uchádzač do 3 dní odo dňa vystavenia; ukončenie preukazuje osobne  pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Ak uchádzač o zamestnanie predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti nie je povinný preukazovať hľadanie si zamestnania a dostaviť sa  na stanovené kontakty úradu PSVR.