Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Rozšírenie verejného vodovodu v osade Rakúsy

loga

Informácia o realizácii projektu:

Názov príjimateľa: Obec Rakúsy , 059 76 Rakúsy 35

Názov projektu: Rozšírenie verejného vodovodu v osade Rakúsy

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít.

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie

zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecificky cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam

bývania

Miesto realizácie: obec Rakúsy, okres Kežmarok, Prešovský kraj

Časový rámec realizácie projektu: apríl 2018 – február 2021

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 49 061,51 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 2 582,18 €

 

Ciele projektu: Zlepšenie celkovej sociálnej situácie marginalizovanej rómskej komunity v Rakúsoch, sa naplní rozšírením rozvodov verejného vodovodu v rómskej osady a vybudovaním dvoch výdajných stojanov. Projektom sa vytvoria predpoklady na zavádzanie pitnej vody do domácnosti. Projekt bude mať pozitívny dopad na legálne budovanie obydlí, pretože bude naplnená požiadavka napojenia obydlia k pitnej vode.

Dostupnosť k pitnej vode všetkých príslušníkov rómskej komunity“ bude dosiahnutý vybudovaním vodovodnej vetvy v spodnej časti osady s možnosťou napojenia priľahlých obydlí, a rekonštrukciou dvoch výdajných stojanov na čipové prívesky . Pre komunitu budú zabezpečené inštruktážne stretnutia zamerané na obsluhu výdajného stojana, udržiavania, zabezpečenia kontroly a ochrany

Aktivity projektu:

- výstavba potrubných rozvodov a dvoch výdajných stojanov v rómskej osade obce Rakúsy.

- výdajne stojany budú rozmiestené v strede osady a zabezpečia nepretržitý prístup k pitnej vode počas celej doby udržateľnosti projektu.

- zaškolenie realizačnou firmou s používaním a obsluhou výdajného stojana

- pravidelná kontrola kvality vody, zabezpečenie garančných prehliadok výdajných stojanov v zmluve s realizačnou firmou

Kontaktné údaje príjmateľa:

Obec Rakúsy , 059 76 Rakúsy 35

Štatutárny organ:
Mgr. Lenka Fedáková – starostka obce
tel.: 052 468 42 71
e-mail: starostka@rakusy.sk

webová stánka : www.rakusy.sk

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

Odkazy na webové sídla:

www.rakusy.sk

www.minv.gov.sk

www.ludskezdroje.gov.sk