Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Kto môže byť evidovaný na úrade

Evidencia na úrade je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR, ale je povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie.

Na úrade PSVR môže byť evidovaný občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie.

Pri zaraďovaní občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa zisťuje, či občan:

a)      nie je zamestnanec,

b)      nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,

c)      neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

d)       nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.

Uchádzač o zamestnanie môže

a)      vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, ak mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitné predpisu platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, alebo

b)      poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky, na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Samostatne zárobkovo činnou osobou je fyzická osoba, ktorá:

 • je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti podľa osobitného predpisu, ak nie je zamestnanec,

 • prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,

 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,

 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu,

 • vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania,

 • vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania.

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemôže byť zaradený občan, ktorý:

 • plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku,

 • sústavne sa pripravuje na povolanie,

 • je dočasne práceneschopný,

 •  má nárok na materské,

 • má priznaný starobný dôchodok alebo občan, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,

 • bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. n)  a odseku 2 zákona o službách zamestnanosti, a to po obdobie jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie ustanovené v § 36 ods. 3,

 • nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok podľa § 49 ods.1 alebo § 57 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, na ktorú mu bol poskytnutý prípsevok podľa § 49 alebo § 57 a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia tejto povinnosti; to neplatí, ak občan vrátil pomernú časť poskytnutého príspevku alebo nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku,

 • nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o službách zamestnanosti,

 • nepredloží doklady rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v určenej lehote. 

Sústavná príprava na povolanie je štúdium na strednej alebo vysokej škole, až do získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa t.j. doktorandského štúdia. Ak je štúdium prerušené alebo občan študuje popri zamestnaní na strednej škole alebo externou formou na vysokej škole nejedná sa o sústavnú prípravu na povolanie a občan môže byť po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak sa občan rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade po ukončení zamestnania, musí si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v mieste svojho trvalého pobytu

K stiahnutiu